Fyzika - metoda hodnocení žáků

1/ a/ Písemné testy čtvrtletní a pololetní

    b/ pěti až patnáctiminutové písemné testy a prověrky

    c/ ústní zkoušení u tabule

    d/ chápání fyzikálních úloh a poznané fyzikální podstaty reálného světa

    e/ používání fyzikálních veličin a vztahů mezi nimi

 

Příklad konkrétního hodnocení písemné, slovně-početní úlohy:

"Správné řešení musí obsahovat: Zápis zadání pomocí fyzikálních jednotek a označení hledané (neznámé) fyzikální veličiny (max. 2 body),

obecný vzorec či zápis fyzikálního zákona, z něhož řešení vychází (max. 2 body), symbolický výpočet hledané fyzikální veličiny (max.3 body),

dosazení správných jednotek (max.2 body), správný číselný výpočet (max. 2 body) a slovní odpověď (max. 1 bod), tj max. 12 bodů za každý příklad."

 

- známky za tyto prokázané znalosti mají váhu 3

 

2/ Aktivita v hodině, řešení "bleskových" úloh, odezva na "soutěžní zadání - kdo dopočítá dříve"

 

- známky za tyto prokázané znalosti mají váhu 1

 

3/ Používání správných fyzikálních termínů, formulace

 

Je použita tato škála pro hodnocení písemných prací:

100% až 90% bodů = 1

89% až 75 % bodů =  2

74% až 50% bodů  =  3

49% až 25% bodů  =  4

24% až  0%  bodů  = 5

 

Podkladem k hodnocení je vážený průměr. Učitel si vyhrazuje,

na základě individuálního poznání žáka, použít pro pololetní nebo výroční vysvědčení

známku až o jeden klasifikační stupeň nižší nebo vyšší, než je vážený průměr.

Všechny písemné testy a prověrky jsou bodovány. Bodové zisky za jednotlivé úlohy

jakož i maximální dosažitelný počet bodů za celý test či prověrku jsou od XI/2008 uvedeny

přímo v testu či prověrce.