Praxe 2 - distanční vzdělávání pro třídy E2S a T2A, poslední změna 15. 1. 2021

V pravidlech pro výuku na tomto webu je tato důležitá změna: Práce budou odevzdávány pomocí MS Teams. Pokud se tedy kdekoli na tomto webu i jeho dokumentech píše o "zaslání" nebo "zaslání e-mailem", apod., rozumějte tím odevzdání prostřednictvím MS Teams.

 

1. Vnitřní schéma třísvorkového stabilizátoru

E2S, termín do 17. 11. 2020, Společné a individuální hodnocení (použijte jako zpětnou vazbu a odrazový můstek pro další práci)

E2A, termín do 17. 11. 2020, Společné a individuální hodnocení (použijte jako zpětnou vazbu a odrazový můstek pro další práci)

 

2. Schéma dvoupásmového zesilovače s aktivní výhybkou, zesilovač DPA110

E2S, termín do 4. 1. 2021, Společné a individuální hodnocení  

E2A, termín do 18. 12. 2020, Společné a individuální hodnocení

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------

Distanční vzdělávání pro jaro-léto 2020:

Společné zadání a pravidla pro tvorbu a hodnocení Praxe 2-společné zadání pro distanční vzdělávání.pdf

Dodatky, t.j. individuální, jiné nebo dodatečné podmínky zadání a hodocení 

01 - Nakreslit schéma v software Eagle 7.7 podle předlohy, kterou jsi obdržel. Obdržená schémata (zadání) nemusí a také nedodržují pravidla pro kreslení schémat. Proto je Tvým úkolem kromě nakreslení schématu také opravit všechny chyby předlohy tak, aby schéma odpovídalo zásadám a pravidlům kreslení schémat, označováním součástek a jejich hodnot, atd.

02 - Proveď ve schématu z Tvého zadání tyto úpravy, pokud je nemáš již hotové z předchozí aktivity (tzn. pomocí softwaru Eagle): Všechny součástky Tvého obdrženého schématu budou v provedení THT. Rezistory budou mít jednotné pouzdro pro metalizovaný rezistor 0,6 W (0207/10) do 200 V, kondenzátory s kapacitou do 0,1 mikrofaradu včetně budou keramické do 50 V, kondenzátory 0,100001 až 2 mikrofarady budou fóliové, kondenzátory větší než 2,000001 mikrofaradu budou elektrolytické do 50 V. Ostatní součástky budou pro napětí do 50 V nebo v nejnižší vyráběné řadě nad 50 V. Pouzdra součástek musí odpovídat jmenovitému napětí součástek. To lze kontrolovat v českých e-shopech se součástkami, www.ecom.cz , www.gme.cz , www.ges.cz . Výsledkem Tvé práce budou soubory *.sch a *.brd, které musí být správně pojmenované a vzájemně si odpovídat, což je důležitá a nutná podmínka pro distanční vzděvávání. Oba soubory (*.sch i *.brd) budou zaslány učiteli za dodržení standardu potřebného pro distanční vzdělávání.

03 - Nastav návrhová pravidla v softwaru Eagle takto: Jednostranná deska plošných spojů (DPS), s vrstvou mědi (Cu) 35 mikrometrů ve zcela spodní vrstvě, minimální tloušťka Cu spoje 20 mils, všechny součástky v horní vrstvě. Ověř si, že všechny Tvé součástky mají pouzdra THT přiměřených velikostí (provedení), přesuň všechny součástky na DPS tak, aby rozložení co nejvíce odpovídalo rozložení součástek ve schématu. Aniž provedeš routování spojů, výsledek zašli učiteli jako soubory *.sch a *brd za dodržení standardu potřebného pro distanční vzdělávání.

04 - Navrhni DPS ručním routováním spojů v Eagle. Hlavními kritérii hodnocení budou dodržení všech předchozích pokynů a pravidel, dodržení návrhových pravidel pro kreslení DPS, výběr pouzder součástek s nimiž je DPS reálně vyrobitelná (bez exotických součástek), kompaktnost provedení, t.j, optimalizace velikosti DPS s ohledem na to, že cena za výroby DPS je úměrná velikosti (ploše) DPS, optimální vedení spojů ve vrstvě Cu. Výsledek zašli učiteli jako soubory *.sch a *.brd za dodržení standardu potřebného pro distanční vzdělávání. Všechny elektrolytické kondenzátory budou radiální, nikoli axiální, a pouzdra všech součástek musí odpovídat skutečnosti. Například tranzistor BC546 určitě nebude mít pouzdro TO3 nebo TO220, atd. Nedodání náležité dvojice souborů sch a brd znamená nemožnost práci zkontrolovat a ohodnotit a tedy hodnocení 5. Tato etapa jen zdánlivě vypadá jako snadná.

 

Termíny odevzdání pro jednotlivé týdenní cykly a číslo úkolu CC pro třídu T2A

01 - váha 7 -

02 - váha 7

03 - váha 7  

04 - váha 7

 

Termíny odevzdání pro jednotlivé týdenní cykly a číslo úkolu CC pro třídu E2S

01 - váha 7

02 - váha 7

03 - váha 7  

04 - váha 7  

 

Jméno souboru/souborů (přílohy/příloh) - obojí také podléhá hodnocení, při nesprávném předmětu zprávy nebo pojmenování přílohy nebude zaslaný výsledek přijat k hodnocení a žák je povinen chyby opravit. Každé opakované zaslání kvůli chybě v předmětu zprávy nebo ve jménu souborů (příloh) znamená zhoršení etapového nebo závěrečného hodnocení o 1

Klíč k pojmenování odevzdávaných souborů odvozený od obecnějšího pravidla je tedy: PRAXE-TTT-CC-prijmeni-jmeno-kkkk.sch

Číslo úkolu (ročníkové práce) CC je tedy 01 nebo 02 nebo 03 nebo 04, podle týdenního cyklu. Všichni začnou číslem 01.

Kód úlohy kkkk bude mít každý z žáků individuální a obdrží jej v MS Teams, jako součást jména souboru se zadáním, pokud splnil svoji úvodní povinnost, t.j. zaslal učiteli e-mailovou zprávu se stanoveným předmětem

Příklad pojmenování předmětu zprávy v e-mailu: PRAXE-T2A-01-pilny-jan-0032

Příklad pojmenování přílohy zprávy v MS Teams: PRAXE-E2S-01-pilny-jan-0032.sch

 

Adresa pro zasílání učiteli: Třída v MS Teams

 

Zdroje informací

Poznámky v sešitu Praxí, sdělené odkazy na instalaci software a elektronické publikace

 

Doporučení

Zasílejte své úlohy včas, abyste mohli obdržet včas i zpětnou vazbu a mohli tak hodnocení svých prací zlepšit

 

Dotazy a odpovědi

 

Společné chyby

 18. 3. 2020, T2A

  

 

1. 4. 2020, T2A

V termínu byly doručeny jen 3 práce z 10. Včas doručené práce mají hodnocení 1,1,2. Vězte, že bez dokončení úlohy v 2. cyklu se připravujete o zpětnou vazbu a nejen proto nelze pokračovat úspěšně v 3. cyklu.

8. 4. 2020, T2A - V termínu bylo doručeno jen 5 prací z 10, ostatní nebyly doručeny ani do 13. 4. 2020, tzn. hodnocení 5 mají BJ, DP, HT, JM, MD.

 

17. 4. 2020, T2A - V termínu bylo doručeno 6 prací z 10

17. 4. 2020, E2S - do příští etapy si všichni opravte hodnoty součástek, pokud je nemáte uvedeny podle konvence pro značení hodnot kondenzátorů a rezistorů ve schématech a jak jste s ní seznámeni. Např. pro násobek 1000 (kilo) používáme malé k, nikoliv velké K. Ve schématech také pro označení hodnot nepoužíváme řecké písmeno velké omega pro označení ohmu ani mí pro označení mikro, ani jednotky pF, nF, uF - máme pro to vyhrazeny násobky, jež jsme již používali a máte o tom záznam v seštu Praxí. Rovněž si opravte podle námi používané konvence značky pro elektrolytické kondenzátory, atd. Veškeré texty ve schématu (včetně označení součástek a jejich hodnot) a později i v návrhu DPS mají být vodorovně a má být jasné, ke které součástce patří. 

 

 

Michal Souček © 2020 a jiní uvedení autoři