Praxe 1 - E1S, E1A distanční vzdělávání (poslední změna 20. 4. 2020)

POZOR - nové termíny pro odevzdání prací v závěrečné etapě

Společné zadání a pravidla pro tvorbu a hodnocení

Praxe 1-společné zadání pro distanční vzdělávání.pdf

 

Dodatky, t.j. individuální, jiné nebo dodatečné podmínky zadání a hodocení 

a/ Práci je možno zaslat k hodnocení nejvýše 2x, tzn. jednou je možno práci si opravit sám nebo podle pokynů učitele. Hodnocena bude poslední zaslaná práce a počet individuálních oprav (pokynů) učitele k práci. Tím se může měnit ustanovení Společného zadání. 

b/ Práce, které nebudou mít správný nadpis, předmět zprávy nebo jména (včetně přípon) zaslaných souborů, nebudou k hodnocení přijaty a je nutno je opravit. O tuto opravu se snižuje počet možných hodnocení učitelem před termínem.

c/ K hodnocení budou přijaty pouze ty práce, které budou mít v jedné e-mailové zprávě všechny potřebné soubory (*.sch, *.pdf, *.brd)

d/ V každé z etap bude hodnocena jen práce příslušná etapě. Nezasílete proto učiteli práce z jiné etapy předem. Stačí, když učitel včas obdrží práci příslušnou etapě

e/ Dodržování pokynů z tohoto webu je nutná podmínka pro řízení a hodnocení v distanční výuce 

f/ Projevená neznalost nebo nerespektování pokynů dle tohoto webu mají vliv na etapová hodnocení. Pokyny na tomto webu jsou obdobou pokynů učitele při vyučování a žák je povinen se jimi řídit

 

Termíny odevzdání pro jednotlivé týdenní cykly a číslo úkolu CC

01 - váha 7 - do 2. 4. 2020 (2 soubory, t.j. *.sch a *.pdf)

Nakresli schéma v software Eagle podle předlohy, kterou jsi obdržel e-mailem. Obdržená schémata (zadání) nemusí a také nedodržují pravidla pro kreslení schémat. Proto je Tvým úkolem kromě nakreslení schématu také opravit všechny chyby předlohy tak, aby schéma odpovídalo zásadám a pravidlům kreslení schémat, označováním součástek a jejich hodnot, atd. Pokud některá ze součástek nemá v Eagle značku, je Tvým úkolem si ji v Eagle vytvořit. Ze schématu vytvoř pomocí Eagle pdf dokument A4 (landscape, t.j. naležato) pomocí menu File/Print/Print to File (PDF) s parametry viz obrázek menu, t.j. se zatržítky Black a Caption. Oba soubory zašli včas učiteli k hodnocení (max. 2x v každé etapě).

Zde je ukázka správně vytištěného pdf dokumentu.

02 - váha 7 - do 9. 4. 2020 (2 soubory, t.j. *.sch a *.brd)

Proveď ve schématu z Tvého zadání tyto úpravy, pokud je nemáš již hotové z předchozí aktivity (tzn. pomocí softwaru Eagle): Všechny součástky Tvého obdrženého schématu budou v provedení THT. Rezistory budou mít jednotné pouzdro pro metalizovaný rezistor 0,6 W (0207/10) do 200 V, kondenzátory s kapacitou do 0,1 mikrofaradu včetně budou keramické do 50 V, kondenzátory 0,100001 až 2 mikrofarady budou fóliové, kondenzátory větší než 2,000001 mikrofaradu budou elektrolytické do 50 V. Ostatní součástky budou pro napětí do 50 V nebo v nejnižší vyráběné řadě nad 50 V. Pouzdra součástek musí odpovídat typu a jmenovitému napětí součástek. To lze kontrolovat v českých e-shopech se součástkami, www.ecom.cz , www.gme.cz , www.ges.cz . Výsledkem Tvé práce budou soubory *.sch a *.brd, které musí být správně pojmenované a vzájemně si odpovídat, což je důležitá a nutná podmínka pro distanční vzděvávání. Oba soubory (*.sch i *.brd) budou zaslány učiteli v tomtéž e-mailu za dodržení standardu potřebného pro distanční vzdělávání.

03 - váha 7 - do 16. 4. 2020 (2 soubory, t.j. *.sch a *.brd) - POZOR, mnoho z vás má stále chyby ve schématech. Pouzdra součástek musí nově odpovídat typům součástek (naleznete v e-shopech). Není např. možné, aby tranzistor BC546 měl poudro TO3.

Nastav návrhová pravidla v softwaru Eagle takto: Jednostranná deska plošných spojů (DPS), s vrstvou mědi (Cu) 35 mikrometrů ve zcela spodní vrstvě, minimální tloušťka Cu spoje 20 mils, všechny součástky v horní vrstvě. Ověř si, že všechny Tvé součástky mají pouzdra THT přiměřených velikostí (provedení), přesuň všechny součástky na DPS tak, aby rozložení co nejvíce odpovídalo rozložení součástek ve schématu. Aniž provedeš routování spojů, výsledek zašli učiteli jako soubory *.sch a *brd za dodržení standardu potřebného pro distanční vzdělávání.

04 - váha 7 - do 30. 4. 2020 (2 soubory, t.j. *.sch a *.brd)

Navrhni DPS ručním routováním spojů v Eagle. Hlavními kritérii hodnocení budou dodržení všech předchozích pokynů a pravidel (t.j. opravení předchozích chyb, zejména vytýkaných učitelem), dodržení návrhových pravidel pro kreslení DPS, výběr pouzder součástek s nimiž je DPS reálně vyrobitelná (bez exotických součástek), kompaktnost provedení, t.j, optimalizace velikosti DPS s ohledem na to, že cena za výrobu DPS je úměrná velikosti (ploše) DPS, optimální vedení spojů ve vrstvě Cu. Výsledek zašli učiteli jako soubory *.sch a *.brd za dodržení standardu potřebného pro distanční vzdělávání. Termín odevzdání byl vzhledem k typu výuky prodloužen o týden, t.j. nejméně o 3 hodiny samostatného studia, jež můžete využít k získání vědomostí a nácviku, jak plošný spoj navrhnout. 

 

Předmět zprávy a jméno souboru/souborů (přílohy/příloh) - obojí také podléhá hodnocení, při nesprávném předmětu zprávy nebo pojmenování přílohy nebude zaslaný výsledek přijat k hodnocení a žák je povinen chyby opravit. Každé opakované zaslání kvůli chybě v předmětu zprávy nebo ve jménu souborů (příloh) znamená zhoršení etapového nebo závěrečného hodnocení o 1

Klíč k pojmenování odvozený od obecnějšího pravidla je tedy: PRAXE-TTT-CC-prijmeni-jmeno-kkkk.sch

Číslo úkolu (ročníkové práce) CC je tedy 01 nebo 02 nebo 03 nebo 04, podle týdenního cyklu. Všichni začnou číslem 01.

Kód úlohy kkkk bude mít každý z žáků individuální a obdrží jej e-mailem, jako součást jména souboru se zadáním, pokud splnil svoji úvodní povinnost, t.j. zaslal učiteli e-mailovou zprávu se stanoveným předmětem

Příklad pojmenování předmětu zprávy: PRAXE-E1S-01-pilny-jan-0032

Příklad pojmenování přílohy zprávy: PRAXE-E1S-01-pilny-jan-0032.sch

Příklad pojmenování přílohy zprávy: PRAXE-E1S-01-pilny-jan-0032.brd

Příklad pojmenování přílohy zprávy: PRAXE-E1S-01-pilny-jan-0032.pdf

V další etapě se změní CC.

Příklady pojmenování pro jinou třídu jsou proto analogické.

 

Adresa pro zasílání učiteli: soucek(zavinacek)hradebni.cz

 

Zdroje informací

 

Doporučení

Věnujte pozornost správnému předmětu zprávy a pojmenování příloh. Je to nutná podmínka pro zpracování vašich výsledků v distančním vzdělávání.

Zasílejte své úlohy včas, abyste mohli obdržet včas i zpětnou vazbu a mohli tak hodnocení svých prací zlepšit. Označování součástek a především jejich hodnot ve schématu provádějte podle sdělené konvence - viz zápis v sešitu PRAXE. Proto ve schématu od příště nebude řecké písmeno mí pro označení mikrofaradu, ani pF jako označení pikofaradu, ani velké řecké písmeno omega pro označení ohmu. Konvenci pro označování součástek máte v sešitu a proto se jí držte. V první etapě bylo hodnocení shovívavé. Do příští etapy si tento společný nedostatek opravte všichni, kdo jej ve své práci máte.

Pokud neopravíte schéma včetně správných pouzder součástek, nepovede se vám v závěru zhotovit návrh plošného spoje. Nepodceňujte zejména 3. etapu, kdy lze ještě všechno dát do pořádku před závěrečným provedením desky plošného spoje.

 

Dotazy a odpovědi

 

Společné a individuální chyby - zpětná vazba

E1A

E1S

 

Michal Souček © 2020 a jiní uvedení autoři